Regulamin

Regulamin serwisu internetowego AppleCenter­

POSTANOWIENIA

 1. Serwis Internetowy AppleCenter, na który składają się w szczególności usługi zdefiniowane w Rozdziale II (Definicje) poniżej, udostępniany jest Użytkownikom/Partnerom przez firmę iOpen Robert Sztaba z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej 170 lokal 7, 33-300 Nowy Sącz, pod numerem REGON 122610422, NIP 734-265-42-63, zwaną dalej Usługodawcą lub AppleCenter.
 2. Serwis Internetowy AppleCenter działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. W ramach Serwisu Internetowego AppleCenter działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę następujące Usługi:
  • w domenie internetowej applecenter.pl i jej subdomenach;
  • w innych domenach (wraz z ich subdomenami).
 4. Użytkownicy/Partnerzy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Serwisu Internetowego AppleCenter poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem/Partnerem a osobą trzecią. Odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników/Partnerów przez osoby trzecie określają odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z osobami trzecimi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ustalenia dokonane pomiędzy Użytkownikiem/Partnerem a osobą trzecią.
 5. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu Internetowego AppleCenter. Każdy Użytkownik/Partner zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Serwisu AppleCenter, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Z wyłączeniem Usług Partnerskich określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Serwisie Internetowym AppleCenter.
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego AppleCenter, w szczególności z Usług dostępnych w Serwisie, Użytkownicy/Partnerzy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Internetowego AppleCenter Użytkownik/Partner oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

 

DEFINICJE

 1. Serwis Internetowy AppleCenter – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością iOpen Robert Sztaba i dostępna pod adresem www.applecenter.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują iOpen Robert Sztaba;
 2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu AppleCenter oraz Usług dostępnych w Serwisie AppleCenter;
 3. Partner – każdy podmiot współpracujący z AppleCenter na podstawie stosownej umowy;
 4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Serwisie AppleCenter, umożliwiające w szczególności:
  • zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez AppleCenter lub Partnerów,
  • korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,
  • korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;
 5. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU APPLECENTER

 1. W ramach Serwisu AppleCenter Użytkownik/Partner może korzystać w szczególności z następujących Usług:
  • zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik/Partner miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik/Partner się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Serwisu AppleCenter lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS;
  • korzystać z wyszukiwarki Serwisu itp.;
  • korzystać z Serwisów społecznościowych umożliwiających prezentację osoby Użytkownika/Partnera, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami/Partnerami w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach artykułów, forów dyskusyjnych itp.;
 2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników/Partnerów w Serwisu AppleCenter odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach lub umowach.
 3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Partnerem umowy o świadczenie Usług w Serwisie AppleCenter dochodzi w momencie podpisania przez Partnera stosownej umowy.
 4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych zapisach określają poszczególne regulacje dotyczące tych Usług (dotyczy umów podpisywanych przez Partnerów).
 5. Jeżeli odrębne, szczególne regulacje dotyczące danej Usługi, o których mowa w Rozdziale I pkt.6, Rozdziale III pkt. 3 i 4 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika/Partnera z Usługi w Serwisie AppleCenter jest bezpłatne.
 6. W Serwisie prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej.
 7. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie AppleCenter treści reklamowe dotyczące usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu AppleCenter i prezentowanych w nim Materiałów.
 8. Serwis AppleCenter zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.
 9. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem AppleCenter prosimy kierować na adres: kontakt@applecenter.pl

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Serwis AppleCenter oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie AppleCenter, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisie AppleCenter przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Serwisie AppleCenter utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie AppleCenter Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu AppleCenter oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Serwisu AppleCenter lub jego części lub utworów zamieszczonych w Serwisie AppleCenter lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 5. Zamieszczając Materiały w Serwisie AppleCenter Użytkownik/Partner (Partner tylko za pośrednictwem pracowników Serwisu) oświadcza, że Materiały są wolne od wszelkich roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Serwisu AppleCenter i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów (dotyczy również praw majątkowych w przypadku Partnerów).

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA/PARTNERA SERWISU APPLECENTER

 1. Użytkownik/Partner zobowiązuje się do korzystania z Serwisu AppleCenter zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
  • niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
  • niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
  • niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
  • niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
  • nierozpowszechniania treści pornograficznych;
  • nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
  • nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu AppleCenter.
 2. Użytkownik/Partner zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
 3. Użytkownik/Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie AppleCenter Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika/Parnera do Serwisu AppleCenter treści o charakterze bezprawnym.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
  • sposób, w jaki Użytkownik/Partner korzysta z Serwisu AppleCenter i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  • materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Serwisie AppleCenter przez Użytkownika/Partnera;
  • szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika/Partnera;
  • informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Serwisu AppleCenter, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika/Partnera oraz za ich przydatność dla Użytkownika/Partnera.
 2. Użytkownik/Partner jest świadomy  zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika/Partnera, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika/Partnera wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód.
 3. Usługodawca:
  • dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług i Serwisu AppleCenter odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone w regulaminie jednocześnie Usługodawca informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, Serwisu, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci;
  • informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik/Partner (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi/Partnerowi dostęp do Usług, Serwisu bądź wpływać na ich jakość;
  • zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom/Partnerom  dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie AppleCenter treści (Materiałów), w przypadku stosowania przez tych Użytkowników/Partnerów sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści  prezentowanych w Serwisu AppleCenter, w tym, w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.
  • ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika/Partnera, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług lub Serwisu.

WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W SERWISU APPLECENTER

 1. Dostęp i korzystanie z Serwisu Apple Center (Usług/Serwisu) możliwe jest dla Użytkowników/Partnerów na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 950 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania treści Serwisu AppleCenter niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest aby Użytkownik/Partner przed skorzystaniem z Usług Serwisu AppleCenter sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu AppleCenter w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie AppleCenter. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawiera odrębny dokument Polityka Ochrony Prywatności Serwisu AppleCenter dostępny dla wszystkich Użytkowników/Partnerów na stronie Serwisu.

 

TRYB POSTĘPOWANIA SKARG I UWAG

 1. Każdemu Użytkownikowi/Partnerowi Serwisu AppleCenter przysługuje prawo do złożenia skargi lub uwag w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu AppleCenter.
 2. Skargi i uwagi należy składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@applecenter.pl lub listownie na adres: AppleCenter, ul. Węgierska 170 lok 7, 33-300 Nowy Sącz.
 3. Usługodawca rozpatrzy wszelkie skargi lub uwagi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na skargę lub uwagę zostanie przesłana do Użytkownika/Partnera na adres podany przez Użytkownika/Partnera w reklamacji.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie skargi lub uwagi wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie skargi lub uwagi może wymagać uzyskania od Użytkownika/Partnera dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika/Partnera każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. Usługodawca zastrzega sobie, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane Użytkownikom/Partnerom w Serwisie AppleCenter. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu AppleCenter. Po ukazaniu się w miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie AppleCenter informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik/Partner powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Usług lub Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika/Partnera.

Click to comment
To Top